Polityka Prywatności

I. Wstęp
Kwestia zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez nas Usług, stanowi dla nas priorytet.

Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”) dowiedzą się Państwo w jaki sposób i na jakiej podstawie gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy dane osobowe oraz dotyczące Państwa informacje, a także w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw.

Zapewniamy, iż wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). W tym celu, między innymi, stosujemy certyfikaty SSL, programy antywirusowe, autoryzowane dostępy do danych, legalne oprogramowanie oraz korzystamy z renomowanych dostawców usług informatycznych, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa danych i zgodność z przepisami prawa polskiego.

II. Definicje

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Serwis – oznacza rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.webcoders.eu.

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.

WebCoders.eu – WebCoders.eu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres do doręczeń ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, REGON: 061431669, NIP: 7133083804.

III. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WebCoders.eu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres do doręczeń ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, REGON: 061431669, NIP: 7133083804.

2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: ado@webcoders.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

IV. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. WebCoders.eu przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności, w szczególności pozyskuje informacje umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu, wykonanie usług bądź przedstawienie oferty osobom, które nawiązują kontakt w celu otrzymania oferty, a także utrzymanie relacji z osobami, które obserwują profil WebCoders.eu w mediach społecznościowych.
2. W zakresie świadczenia usług, WebCoders.eu przetwarza podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, PESEL lub/i NIP, firmę przedsiębiorstwa, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
3. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkowników, WebCoders.eu przetwarza następujące dane osobowe:
1) dane udostępnione w ramach formularza kontaktowego takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualne dane podane w treści wiadomości,
2) adres IP lub inne identyfikatory (nazwa domeny, typ przeglądarki),
3) informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.
4. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, obejmują one: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
5. W przypadku korzystania z profilu Administratora w mediach społecznościowych (Facebook), zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko oraz publiczne dane udostępnione w profilu.
6. WebCoders.eu przetwarza tylko te dane osobowe, które zostaną przez Państwa dobrowolnie podane. Jednakże w określonych przypadkach, konsekwencją ich niepodania będzie niemożność świadczenia usług na Państwa rzecz.
7. W celu skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie przez Państwa imienia, adresu poczty elektronicznej oraz wskazanie treści wiadomości.
8. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
9. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, nie będzie możliwe wykonanie przez WebCoders.eu określonych czynności, w szczególności takich jak: informowanie o aktualnych pakietach, promocjach, nowym zakresie usług obowiązujących u WebCoders.eu.
10. WebCoders.eu w zakresie swojej działalności może dokonywać nagrywania rozmów telefonicznych po uprzednim poinformowaniu rozmówcy o tym fakcie oraz uzyskaniu wyraźnej jego zgody na nagrywanie. Konsekwencją odmowy wyrażenia zgody na nagrywanie, może być niemożność kontynuowania rozmowy telefonicznej.

V. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

1. W ramach bieżącej działalność WebCoders.eu, Państwa dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z WebCoders.eu oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) potencjalnego zatrudniania przez WebCoders.eu tj. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą (podstawa: art. 221 k.p. oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
3) wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na WebCoders.eu, w szczególności prawnych, podatkowych, sprawozdawczych, konsumenckich, ochrony danych osobowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, egzekwowania zawartych umów, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, kontaktu z osobami wyznaczonymi przez kontrahenta w celu realizacji umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez WebCoders.eu, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ,
6) w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, w tym formie Newsletteru, podstawą prawną przetwarzania danych będzie również art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne,
7) w innych celach niż wymieniowe powyżej, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu, przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu:
1) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2) dostarczania Państwu jako użytkownikom Serwisu usług oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz funkcjonalności Serwisu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celach analitycznych i statystycznych polegających na analizie Państwa aktywności w Serwisie, a także preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu, na podstawie Państwa zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w celu egzekwowania zawartych umów, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. WebCoders.eu przetwarza dane osobowe również w związku z Państwa aktywnością na profilu Administratora w mediach społecznościowych (Facebook). Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem tego profilu, w celu informowania o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem narzędzi tam dostępnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora jakim jest promowanie własnej marki (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

4. W przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte, zaś w przypadku ich dalszego przetwarzania, zapewniamy zgodność ich przetwarzania z wymogami zawartymi w przepisach RODO.

VI. Okres przetwarzania danych

1. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania czynności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym:

1) jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku z świadczeniem usług – przez czas niezbędny do realizacji zawartej z WebCoders.eu umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków tj. upływu terminów przedawnienia roszczeń,
2) jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na WebCoders.eu – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
3) jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WebCoders.eu jako Administratora – przez czas niezbędny do realizacji tego prawnie uzasadnionego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciw, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do chwili wycofania przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. W przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte, zaś w przypadku ich dalszego przetwarzania, zapewniamy zgodność ich przetwarzania z wymogami zawartymi w przepisach RODO.

VII. Odbiorcy danych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1) podmioty zewnętrzne, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub które zapewniają funkcjonalności tj. podmioty świadczące usługi IT, dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze, księgowi, prawnicy oraz sądy, organy publiczne czy instytucje państwowe, w sytuacji, kiedy udostępnienie danych osobowych wynika z przepisów prawa.
2. Osoby trzecie mające dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają państwo prawo do:
1) dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych,
2) sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (mogą Państwo żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych oraz ich uzupełnienia lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie),
3) usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie- wyjątkiem są sytuacje, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku kiedy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych (mogą Państwo żądać otrzymania danych w używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, ale jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany),
6) wycofania zgody, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody),
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
1) sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
2) zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
4. W celu realizacji powyższych uprawnień zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, należy przesłać pisemny wniosek na adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@webcoders.eu
5. Administrator udzieli Państwu odpowiedzi na wniosek w ciągu miesiąca od jego otrzymania, zaś w razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformuje o przyczynach takiego przedłużenia.
6. Przed realizacją Państwa uprawnień Administrator jest zobowiązany zweryfikować Państwa tożsamość.

IX. Profilowanie

Informujemy, że nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Jednakże, w związku z korzystaniem przez WebCoders.eu z usług Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA (Facebook) oraz z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych przez Google z siedzibą w USA, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w celu przechowywania danych na ich serwerach. Informujemy jednak, że wskazane podmioty gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Więcej informacji możecie Państwo zasięgnąć na stronie:
https://www.facebook.com/business/help/336550838147603
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XI. Pliki Cookies oraz podobne technologie

1. Informujemy, że w ramach prowadzenia Serwisu korzystamy z plików cookies oraz innych technologii np. Local Storage. Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie mają na celu ustalenia Państwa tożsamości i nie zapisują danych wrażliwych.
2. Local Storage to technologia służąca przechowywaniu danych zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej część pamięci przeglądarki, w celu zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
3. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
1) niezbędne pliki cookies, w celu dostarczania użytkownikom Serwisu usług oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz funkcjonalności Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
2) funkcjonalne i analityczne pliki cookies, w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa indywidualnych preferencji oraz potrzeb innych odwiedzających użytkowników oraz tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia nam poprawę wydajności Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Serwisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
1) tzw. pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2) tzw. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
5. Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, która zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
6. Informujemy, iż podczas pierwszego korzystania z Serwisu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies, która umożliwia wybór plików cookies poprzez kliknięcie okienka „Wszystkie”, „Wybrane” lub „Tylko niezbędne”. Kliknięcie okienka „Tylko niezbędne” lub dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że wykorzystywane będą tylko niezbędne pliki cookies.
7. Korzystając z Serwisu wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
8. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany w ustawieniach cookies lub w ustawieniach przeglądarki internetowej, która umożliwia blokowanie oraz usunięcie plików cookies.
9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w poszczególnych linkach poniżej:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl,
Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history,
Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
Opera – http://help.opera.com/Windows/9.20/en/cookies.html,
Safari-https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=en_US.

XII. Logi serwera

Informujemy, iż korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym zamieszczona jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera (plikach dziennika).
W logach serwera zapisywane są m.in. informacje takie jak: adres IP użytkowników, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, ilość przesłanych danych.
Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
Logi serwera są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniana jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.
Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora związany z poprawą funkcjonalności Serwisu- art. 6 ust. 1 lit. f RODO

XIII. Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku zmiany naszej działalności lub zasad przetwarzania danych osobowych, możemy zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli jakiekolwiek zmiany będą miały znaczący wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych poinformujemy Państwa o tym (za pośrednictwem e-mail). Jeżeli jednak zmiany będą dla Państwa nieistotne, Państwa zgoda nie będzie wymagana. Zachęcamy do okresowego sprawdzania Serwisu pod kątem jakichkolwiek zmian. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu nieistotnych zmian w niniejszej Polityce oznacza Twoją zgodę.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.